Vacature voor lid Raad van Toezicht v/m met als portefeuille strategisch zorgvastgoed

Wegens maximale zittingstermijn van een van de leden is er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille strategisch vastgoed.
Voldoet u aan onderstaand profiel dan nodigen wij u van harte uit om uw belangstelling te laten blijken volgens onderstaande procedure.

Profielschets Lid van Raad van Toezicht
Besturings- en Toezicht filosofie: 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Moriahoeve.
De raad heeft drie hoofdtaken te vervullen ten opzichte van de Raad van Bestuur:
1. Toezichthouder
2. Sparringpartner, klankbord en adviseur
3. Werkgever

De Raad van Toezicht:

 • Houdt zich in zijn activiteiten aan de uitgangspunten en regels van de Zorgbrede Governance Code
 • Ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de Stichting en dat hij daarbij een excellente performance levert
 • Houdt zich bezig met strategisch essentiële onderwerpen, hoofdlijnen van beleid en kritieke prestatie-indicatoren
 • Heeft een aantoonbaar sterke betrokkenheid bij de organisatie
 • Is alert op risico’s die de instelling loopt en beoordeelt het risicomanagement nauwgezet 
 • Levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de Raad van Bestuur,
  heeft met name aantoonbare kennis en ervaring op terrein van strategisch zorgvastgoedbeheer

 Krijgt een honorering voor zijn toezichthoudende taak

Taken van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:

 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatorische, investerings- en resultaatbeslissingen
 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • De resultaten van de organisatie
 • Het arbeidsklimaat
 • Het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur, evenals de continuïteit van het bestuur
 • De gevolgen van belangrijke externe ontwikkelingen voor de organisatie
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie 

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel 
De Raad van Toezicht heeft een maatschappelijk heterogene samenstelling. De raad heeft een evenwichtige samenstelling in leeftijd en in geslacht, is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de achterban en de belangrijkste stakeholders. 
De leden van de RvT zijn complementair qua kennis, ervaring, competenties en beschikbare netwerken. Samen vormen zij een team.

Algemene eisen aan individuele leden (geldend voor alle leden)

 • Instemming en affiniteit met de doelstelling en visie van Moriahoeve
 • Vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging inhoud geven aan de het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
 • Bestuurlijke kennis en ervaring in het werkveld van Moriahoeve en/of in andere grotere of vergelijkbare organisaties
  (overheid, maatschappelijke organisatie of commerciële onderneming)
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling als persoon, zonder zakelijk belang, zonder last of ruggespraak
 • Brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen en de houding om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Het vermogen om het beleid van Moriahoeve en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moriahoeve stellen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Beschikken over een breed landelijk netwerk en bereidheid tot inzet daarvan
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden
 • Bekend met de uitgangspunten van goed bestuur en deze ook in het handelen als toezichthouder tonen
 • Bereid tot reflectie en evaluatie van zijn handelen als toezichthouder en van de gehele Raad van Toezicht
 • Bereid om opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren als lid en voor de gehele Raad
 • Een beschikbaarheid van ten minste zes werkdagen per jaar
 • Beschikbaar voor consultaties en overleg, zo nodig op korte termijn

Informatie en sollicitatie 
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij:
Anja Hulsbergen, voorzitter Raad van Toezicht: 06-30290304

U kunt de sollicitatie richten aan de Raad van Toezicht van Moriahoeve
De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg,
maar bij voorkeur via email aan: jehulsbergen@gmail.com (voorzitter RvT).

De sluitingstermijn is 22 mei 2020.
De gesprekken worden gevoerd in de eerste weken van juni 2020 (afhankelijk van wat mogelijk is, online of persoonlijk).