Grondslag en doel, citaat uit statuten

De grondslag van Moriahoeve berust op de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord en aanvaardt derhalve Jezus Christus als Gods Zoon, die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige Weg is tot behoud.

Doel:

  1. Het aanbieden van woon- en zorgfuncties, dagbesteding en recreatiefuncties voor mensen met een zorgindicatie;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie

Moriahoeve van boven

Woonzorgboerderij Moriahoeve is een professionele, belevingsgerichte en zorg-op-maat zorgaanbieder, die vanuit christelijke bewogenheid zorg verleent op het platteland in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Dit betreft de volgende vormen van zorg:

  1. Kleinschalige woonvorm met zorg voor mensen met dementie
  2. Dagactiviteiten voor mensen die een dagstructuur wensen of nodig hebben
  3. Dementiezorg en –advies plus individuele begeleiding thuis
  4. Kennisoverdracht op gebied van dementie voor belanghebbenden.

Visie

Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers dat zij bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie:

Ieder mens is uniek, door God geschapen en bedoeld om tot zijn/haar bestemming te komen.

Bij Moriahoeve worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en belevingsgerichte visie kan respecteren is als bewoner en deelnemer welkom binnen Moriahoeve. Het uitgangspunt is dat het voor iemand met een AOW of modaal inkomen financieel mogelijk moet zijn om er te wonen.

Vrijheid en Veiligheid

Sinds 2020 de Wet Zorg en Dwang van kracht gegaan. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat de vrijheid van de zorgvragers voorop gesteld moet worden in het dagelijkse leven. Ook binnen Moriahoeve zoeken wij naar vrijheid voor de bewoners. De wens van de bewoner staat hierbij zoveel mogelijk centraal. Lees hier de visie van Moriahoeve met betrekking tot de inzet van Domotica.