De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden die elk werken vanuit een proactieve en constructieve benadering. Op basis van onderling vertrouwen naar elkaar en naar de bestuurder hebben zij hun inbreng. Om een evenwichtige raad te hebben is het van belang dat er verschil in  expertise, vaardigheden en persoonlijkheden is in de Raad.

De Zorgbrede Governancecode 2017 dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad ziet integraal toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurder en heeft daarbij oog voor het eigene van Moriahoeve. De Raad sluit in haar toezicht aan op de identiteit en kernwaarden van Moriahoeve. De Raad is naast werkgever ook adviseur. De Raad is zich bewust van de maatschappelijke rol die Moriahoeve heeft en hoe hier verantwoord vorm aan wordt gegeven. De formele bepalingen zijn statutair geregeld, daarnaast zijn aanvullende afspraken opgenomen in een reglement.

Naast het overleg met Bestuurder vindt de Raad het belangrijk om ook op andere wijze in contact te zijn met de organisatie. Jaarlijks vindt overleg plaats met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er nog (in)formele momenten die bijdragen aan het contact tussen de Raad en de organisatie.

De leden van de Raad zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De Raad volgt relevante ontwikkelingen binnen de sector. Wil haar deskundigheid middels scholing actueel houden en onderwerpt haar haar eigen functioneren aan kritische reflectie.

  • Contactgegevens: St. Woonzorgboerderij Moriahoeve, De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg,
  • tel. 033-3030445, email: b.emaus@moriahoeve.nl
  • Directeur/bestuurder: Bouwina Emaus

Raad van Toezicht bestaande uit:

  • Anja Hulsbergen (voorzitter)
  • Pieter Teeninga
  • Ben Post
  • Gera van der Woude

Strategisch beleidsplan Moriahoeve is in 2019 afgerond, met als onderdeel strategisch personeelsbeleid. Deze kan hier gedownload worden: Moriahoeve Strategisch Meerjarenplan 2019-2021

En een publieksversie om op 1 pagina de strategische doelen te bekijken:

infographic Strategisch beleidsplan Moriahoeve 2019-2021

Verslag en financiële verantwoording is hieronder te downloaden:

Jaarrekening 2020: Jaarrekening Moriahoeve 2020

Het beloningsbeleid van de bestuurders is binnen de norm van de WNT. Raad van Toezicht leden ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis.

  • Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft de ANBI-status toegekend gekregen.
  • Het fiscaal nummer is: 822508837B01
  • IBAN: NL43RABO0121167801