Cliëntenraad

De raad komt op voor de belangen van de bewoners en de deelnemers aan de dagbesteding. De raad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten te behartigen, zowel wat betreft het wonen (het huuraspect) als wat betreft de begeleiding, ondersteuning, verzorging en verpleging (het zorgaspect).

De raad adviseert de directie van de Moriahoeve, gevraagd en ongevraagd. Daartoe is er regelmatig overleg met de directie. Afspraken over de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement van de bewonersraad.
De raad bestaat uit vijf leden. Vier daarvan vertegenwoordigen bewoners, één de cliënten van de dagbesteding.

Belangrijk is dat de bewonersraad goed op de hoogte is van de situatie van de bewoners. Zijn er wensen of suggesties die voor de bewoners van belang zijn, neem dan contact op met een van de leden.

van links naar rechts:

  • Karmel: Gert Meerbeek
  • Jiftha: Johanna de Bruin
  • Gilboa: Gerard Mulder
  • Amana: Aliek van Arkel
  • Voorzitter: (2e van links) Jos van t Hof  – te bereiken via mail:  bewonersraad@moriahoeve.nl
  • Dagactiviteiten: vacature