Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de bewoners en de deelnemers aan de dagbesteding. De raad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten te behartigen, zowel wat betreft het wonen (het huuraspect) als wat betreft de begeleiding, ondersteuning, verzorging en verpleging (het zorgaspect).

De raad adviseert de directie van de Moriahoeve, gevraagd en ongevraagd. Daartoe is er regelmatig overleg met de directie. Afspraken over de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement van de cliëntenraad.
De raad bestaat uit vijf leden. Vier daarvan vertegenwoordigen bewoners, één de cliënten van de dagbesteding.

Belangrijk is dat de cliëntenraad goed op de hoogte is van de situatie van de bewoners. Zijn er wensen of suggesties die voor de bewoners van belang zijn, neem dan contact op met de cliëntenraad, te bereiken via clientenraad@moriahoeve.nl

  • Karmel: Dhr. G. Meerbeek
  • Jiftha: Mw. J. van Rossum- de Swart
  • Gilboa: Mw. A. Warnsinck- de Waal
  • Amana: Dhr. B. Nieboer en Mw. A. Nieboer
  • Dagactiviteiten: vacature