Woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg is op zoek naar twee toezichthouders voor de portefeuille financieel en juridisch.

De Moriahoeve

Woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg is een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving, die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers dat zij bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie: Ieder mens is uniek, door God geschapen en daarmee onze medemens. Bij Moriahoeve worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en persoonsgerichte visie kan respecteren is als bewoner en deelnemer welkom binnen Moriahoeve. Het uitgangspunt is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in de Moriahoeve te wonen. Op de website van Moriahoeve www.moriahoeve.nl vindt u meer informatie over de organisatie.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vier leden die elk werken vanuit een proactieve en constructieve benadering. Op basis van onderling vertrouwen naar elkaar en naar de bestuurder hebben zij hun inbreng. Om een evenwichtige raad te hebben is het van belang dat er verschil in expertise, vaardigheden en persoonlijkheden is in de raad. De Zorgbrede Governancecode 2017 dient als leidraad voor het functioneren van de raad van toezicht. De raad ziet integraal toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurder en heeft daarbij oog voor het eigene van Moriahoeve. De raad sluit in haar toezicht aan op de identiteit en kernwaarden van Moriahoeve. De raad is naast werkgever ook adviseur. De raad is zich bewust van de maatschappelijke rol die Moriahoeve heeft en hoe hier verantwoord vorm aan wordt gegeven. De formele bepalingen zijn statutair geregeld, daarnaast zijn aanvullende afspraken opgenomen in een reglement. Naast het overleg met Bestuurder vindt de raad het belangrijk om ook op andere wijze in contact te zijn met de organisatie. Jaarlijks vindt overleg plaats met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er nog (in)formele momenten die bijdragen aan het contact tussen de raad en de organisatie. De leden van de Raad zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De Raad volgt relevante ontwikkelingen binnen de sector. Wil haar deskundigheid middels scholing actueel houden en onderwerpt haar haar eigen functioneren aan kritische reflectie. De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.

Het profiel:

We zoeken een kandidaat met een financieel en juridisch profiel en academisch werk- en denkniveau. Je hebt (bij voorkeur) ervaring in de (ouderen-)zorg. Je beschikt over voldoende bestuurlijk niveau om enerzijds op afstand toezicht te kunnen houden en anderzijds intrinsiek aan te sluiten bij de organisatie. Je denkt  onafhankelijk en kan reflecteren op je eigen functioneren.  We vinden het belangrijk dat je je verbonden weet aan de christelijke identiteit van de Moriahoeve.

De raad van toezicht ontvangt naast een onkosten- en reiskostenvergoeding een jaarlijkse vergoeding per jaar. Benoeming vindt plaats voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van vier jaar. Kandidaten die beschikken over een juridisch profiel worden eveneens gevraagd te reageren. Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de raad van toezicht mw. Drs. Anja Hulsbergen, tel: 06-30290304 of a.hulsbergen@moriahoeve.nl

Reacties zijn welkom tot en met 7 maart 2022 via mailadres a.hulsbergen@moriahoeve.nl

Vacature Raad van Toezicht met financieel profiel en juridisch profiel